PRÍMA AP kódfeltöltős nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője

A Príma „Borkalandok” elnevezésű, termékvásárláshoz kötött online nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője a CBA Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., Adószám: 10986772-2-44, Cégj.sz.: 13-09-104542) (továbbiakban: „Szervező”).

A nyereményjáték a Príma Boltok promóciós weboldalán (a továbbiakban: „ Weboldal”), azaz a http://nyeremenyjatek.prima.hu oldalon keresztül érhető el.

A Játék lebonyolítójaként a Szervező megbízásából a Café Reklám Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5., Adószám: 26101651-2-41, Cégj.sz.: 01-10-049438) (továbbiakban: Lebonyolító) jár el.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki (a) a http://nyeremenyjatek.prima.hu oldalon személyes adatait megadja, (b) előzetesen vásárolt a Príma bolthálózat boltjaiban vagy a Príma webáruházában (https://online.prima.hu) legalább 2 db terméket a hónap borászatához kapcsolódó borválogatásokban szereplő borok egyikéből, melyről információkat a http://borkalandok.prima.hu oldalon talál, (c) a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) http://nyeremenyjatek.prima.hu weboldalon lévő AP kódfeltöltős nyereményjátékba (Nyereményjáték) Kódot vagy számlaszámot tölt fel (a továbbiakban együtt: ”Kód”), és (d) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a feltöltés során megadott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a jelen játékszabályzattól formailag különálló adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2.1.1 Az AP szám a pénztárgépek azonosítására használt számsor, melyet a készülékek minden nyugtájukon megjelenítenek az AP jel után. Az első három számjegye megegyezik a pénztárgép típusának a forgalmi engedély számával, a többi számjegy pedig a készülék egyedi azonosítását teszi lehetővé.

 

2.2. A beküldött Kód vagy számlaszám utólag nem szerkeszthető, módosítható, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt. Egy Játékos korlátlan számú Kód és számlaszám beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a CBA Kft. valamint a Café Reklám Zrt. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Nyereményjátékba való regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Kódok, számlaszámok, amelyek az alaki előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Kódok, számlaszámok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Kódokat, számlaszámokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált személyes adatok megadásával küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált profilt veszi igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Kód vagy számlaszám beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Kódokat, számlaszámokat az alaki feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vagy nem létező személyekhez köthető e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számlát amely alapján Kódot töltött fel. A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték során a Játékosoktól bármikor bekérje azon vásárlásokat igazoló eredeti blokkokat, vagy számlákat melyekkel Játékos Kódot töltött fel. Ez esetben Szervező és Lebonyolító vállalja, hogy az eredeti blokkokat, illetve számlákat az ellenőrzést követően, 30 napon belül a Játékos írásos kérésére visszajuttatja számára. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező és Lebonyolító a Nyereményjáték során ellenőrzi a feltöltött Kódok valódiságát. A Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll az adott blokkon szereplő adatokat a Príma üzlettel is leellenőriztetni, azaz a vásárlás megtörténtét, és az adott hónap akciós boraiból minimum két darab tétel megvásárlását visszaigazoltatni és amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy az adott Játékos visszaélést követett el a Kód feltöltésekor (pl.: az adott vásárlás nem takar valós vásárlást), úgy a Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll jogi útra terelni a további vizsgálatokat, mely vizsgálat időtartamára a Játékost korlátozhatja, vagy akár a Kód feltöltést érvénytelennek nyilváníthatja. Ez esetben az érintett Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben az ajándékátadás és Kódfeltöltés tekintetében semmilyen követeléssel nem élhet a Nyereményjáték folyamán vagy azt követően. Az érintett Játékost e-mail-ben értesítjük és felszólítjuk a nyilatkozattételre, amennyiben ezen e-mailre 5 (Öt) munkanapon belül nem reagál a Játékos, úgy Szervező és/vagy Lebonyolító kezdeményezi a vonatkozó eljárás megindítását.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2019.04.18. 11 óra 00 perctől – 2019.12.31. 23 óra 59 percig tart.

Sorsolási időpontok:

Havi nyeremények:

2019.05.01.

2019.06.03.

2019.07.01.

2019.08.01.

2019.09.02.

2019.10.01.

2019.11.01.

2019.12.02.

2020.01.03

Főnyeremény:

2019.12. 31.

 

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül az Nyereményjáték „Nyertesek” aloldalon, a nyertesek nevével.

4. A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak a http://nyeremenyjatek.prima.hu weboldalon lévő nyereményjátékba történő részvételhez meg kell adniuk a *-gal jelölt adatköröket és jelölőnégyzetbe tett jelzéssel el kell fogadniuk a jelen nyereményjáték szabályait, valamint a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos előzetesen vásároljon a Príma bolthálózat boltjaiban vagy a Príma webáruházában (https://online.prima.hu) legalább 2 db terméket a hónap borászatához kapcsolódó borválogatásokban szereplő borok egyikéből, melyről információkat a http://borkalandok.prima.hu oldalon talál, majd megtartsa a vásárlást igazoló blokkot vagy online vásárlás esetén a számlát. Minden Játékos korlátlan számú Kódot vagy számlaszámot tölthet fel, amennyiben a fenti feltételek teljesülnek.


A 4.2. pontban megjelölt sorsoláson csak azok a Játékosok vehetnek részt, akiknek a beküldött Kódja illetve számlaszáma megfelel az alaki követelményeknek és blokkjával igazolni tudja a vásárlás megtörténtét.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 10 db –nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (https://www.random.org/) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében felhasználva a játékos e-mail címét és nevét. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.

Szervező a sorsolásokon alkalmanként 2 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:

4.3.1.
Havi nyeremények (összesen 9 db):

·        Hétvége szállással és borkóstolóval 2 főre, 3 nap, két éjszaka az aktuális hónap borászatában az aktuális havi nyeremény a következő oldalon tekinthető meg: borkalandok.prima.hu

o   A nyeremény értéke nettó: ~35.000 Ft

4.3.2 Főnyeremény (összesen 1 db):

·        Borválogatás, mely az összes, a játék teljes időtartama alatt kiemelt borászat borválogatásást tartalmazza

o   A nyeremény értéke nettó – ~150.000 Ft


A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 24 órán belül a Nyereményjátékban teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Kódot vagy számlaszámot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel e-mail üzenetben (”Értesítés”) a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb az Értesítés megküldését követő 5 munkanapon belül visszaigazolni a Lebonyolítótól kapott üzenetre reagálva. A nyertes a visszaigazolás alkalmával köteles elküldeni a vásárlást igazoló számla, vagy számla másolat fotóját, illetve a kért személyes adatokat (postacím, név, telefonszám)

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott jogvesztő határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Kódot illetve számlaszámot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a regisztrációban, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kódot illetve számlaszámot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.3. A nyeremény átadását a Szervező intézi a Lebonyolító által számára átadott adatok felhasználásával. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék eredményének közzétételének napjától számított 30 naptári napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek (pl. a nyertes blokk/számla postázási költsége – nyereményre való jogosultság igazolása érdekében, telefon- és internetköltségek, a nyeremények átvételéhez és/vagy igénybevételéhez kapcsolódó esetleges költségek, stb.) a nyertes Játékost terhelik.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A regisztráció és/vagy a feltöltött Kód illetve számlaszám hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a http://nyeremenyjatek.prima.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

7.5. Ha a játékos a Kód vagy számlaszám beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. A Szervező a Nyereményjáték keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

CBA Kft                                                                           2019.04.18.
Szervező                                                                                                     Budapest