Adatvédelmi tájékoztató a PRÍMA AP kódfeltöltős nyereményjáték kapcsán

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban, alább

cél megvalósulásáig, vagy elévülési időben

jelentkezés elektronikusan, manuálisan

sorsolás automatizáltan, kiértesítés elektronikusan vagy más módon, manuálisan

érintettek

 

Ki az adatkezelő?

A megadott személyes adatok kezelője: CBA Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., Adószám: 10986772-2-44, Cégj.sz.: 13-09-104542, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu)

 

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során (sorsolás lebonyolítása), valamint a kapcsolattartás.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

A nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései).

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

·        Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, az alább meghatározott határidőben a jelen tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezelje;

·        nyertesség esetén nevüket a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a fent meghatározott helyen és módon.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő jelentkezés (Kódfeltöltés) során:

·        vezetéknév és keresztnév – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése céljából

·        e-mail cím – azonosítás céljából

·        születési dátum – részvételi feltétel ellenőrzése céljából

·        AP/APA vagy számlaszám – részvételi feltétel ellenőrzése céljából

·        vásárlás helye – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése céljából

·        vásárlás dátuma és időpontja – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése céljából

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő sorsolás céljából:

·        Név és e-mail cím

A következő adatok kezelése történik a nyertességről történő kiértesítés és a nyeremény átadása céljából:

·        név – azonosítás, megszólítás céljából

·        e-mail cím – azonosítás, kapcsolattartás céljából

·        érintett által a kapcsolatfelvétel során esetlegesen megadott telefonszám (kapcsalattartás céljából), érintett által a kapcsolatfelvétel során a nyeremény átadásához megadott postai cím (postázás céljából).

 

Kik az érintettek (kiknek az adatait kezeli az adatkezelő)?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt vesz.

 

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama:

a.      jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig (bizonyítás miatt);

b.      nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (5 évig) tart.

 

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára, adatkezelő vesz igénybe adatfeldolgozót?

Adatkezelő igénybe veszi adatfeldolgozó segítségét a játék promotálása, játékosok azonosítása, sorsolás lebonyolítása, nyertesek kiértesítése céljaiból. Adatfeldolgozó a Café Reklám Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5., adószám: 26101651-2-41, cégj.sz.: 01-10-049438, elérhetőségi adatok: telefon: (1) 880 3000, e-mail cím: info@cafecommunications.hu). Adatfeldolgozó a sorsolás lebonyolítása kapcsán igénybe veszi a random.org (Randomness and Integrity Services Ltd.) al-adatfeldolgozót. Adattovábbítás hatóság számára történhet hivatalos megkeresés esetén.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: automatizált döntéshozatal (sorsolás) történik az elektronikus úton végzett sorsolás miatt, de profilalkotás soha nem történik.

 

Mi az adatkezelés módja?

Az adatkezelés módja:

a.      jelentkezés elektronikusan, manuálisan

b.      sorsolás automatizáltan (random.org segítségével)

c.      kiértesítés tipikusan elektronikusan, papíralapon vagy telefonon, manuálisan.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket a jatek@prima.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Érintett egyéb jogaival (helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, stb.) az Adatkezelő fenti elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz, jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz az alábbiak szerint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a.      az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

b.      az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c.      az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

d.      az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

e.      arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f.       arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

g.      arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h.      a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

i.        arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j.        arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Egyéb információk

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást (hozzáférés joga) kérjen személyes adatai kezeléséről.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.