„Nevezzen az élménybajnokságra” Príma nyereményjáték szabályzata és részvételi feltétele

1. Szervező és Lebonyolító

Nevezz az élménybajnokságra” elnevezésű, termékvásárláshoz kötött online nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője a CBA Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., Adószám: 10986772-2-44, Cégj.sz.: 13-09-104542) (továbbiakban: „Szervező”). 
A nyereményjáték a Príma Boltok promóciós weboldalán (a továbbiakban: „ Weboldal”), azaz a http://www.nyeremenyjatek.prima.hu oldalon keresztül érhető el.

A Játék lebonyolítójaként a Szervező megbízásából a Café Reklám Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5., Adószám: 26101651-2-41, Cégj.sz.: 01-10-049438) (továbbiakban: Lebonyolító) jár el.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelelnek a játékmechanizmus egyéb feltételeinek, mely szerint:

2.1.1.a Játék időtartama alatt a Játékosnak olyan vásárlási bizonylattal (blokk, számla) kell rendelkeznie, amelyen jól látható a vásárlás helyének megjelölése, a vásárlás időpontja (év.hónap.nap.óra.perc) és a vásárlás értéke, valamint a blokk AP, illetve APA kódja, a webáruházban történt vásárlás esetén a számlán szereplő számlaszám, amely bizonylatot a Játékos a Játék végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őrizzen,

2.1.2.teljes neve és e-mail címe megadásával regisztrál a Játékba a Weboldalon keresztül, és

2.1.3.a regisztráció során a nyilatkozattételre szolgáló mező bejelölésével feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az ahhoz csatolt Adatkezelési feltételeket. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az Adatkezelési Feltételeket nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni,

2.1.4. sikeresen feltölti a Játék ideje alatt lévő, a vásárlás során kapott blokk sajátos 9 számjegyű AP kódját, illetve 8 számjegyű APA kódját vagy a webáruházban történt vásárlás esetén a számlán szereplő számlaszámot a kijelölt mezőbe (továbbiakban: Pályázat), valamint megadja a vásárlás pontos idejét, helyét és összegét, amelyet a regisztrációs űrlapban lévő legörgethető fülön választhat ki.

2.2. A Játékból ki vannak zárva

2.2.1.a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja); valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk.8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja).

2.2.2.azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

2.2.2.1. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

2.2.2.2. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból.

2.3 A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

a) a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,

b) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,

c) a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,

az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

2.4 A Játékosok és pályázatok azonosítása a Játék során teljes név és e-mail cím, valamint a vásárlást igazoló blokk adatai alapján történik. Az időközbeni esetleges e-mail cím változásával járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. Továbbá a blokk bármiféle sérülése, elvesztése vagy eltulajdonításával járó kellemetlenségek felelőssége a Játékost terheli.

2.5 A Játékban minden olyan termék részt vesz, mely a Príma élelmiszerboltokban kapható, és amely termékek egyszeri összértéke eléri a meghatározott (minimum 3.000 Ft) összegű vásárlási értéket, kivéve a csekkbefizetés, mely nem vesz részt a nyereményjátékban.

2.6 A Játék során egy e-mail címhez kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat, de a Játékos a Játék időtartama alatt arról korlátlan számú Pályázatot küldhet be, de egy adott napon belül (naptári nap) csak egy pályázatot úgy, hogy minden pályázathoz külön vásárlását igazoló blokkal vagy számlával kell rendelkeznie.

2.7 Egy Játékos egy email címmel egy napon csak egy Pályázatot tölthet fel a weboldalra.

2.8 Abban az esetben, ha a Játékos több Pályázatot kíván leadni, az alábbi szabályok érvényesek:

2.8.1 Minden Pályázathoz külön blokkal, illetve számlával kell rendelkeznie.

2.8.2 Az egyes blokkok, illetve számlák adatait külön Pályázatban kell beküldeni.

2.9 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.10 A Játékosnak a Játék végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számlát, amely alapján Pályázatot adott be. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék során a Játékosoktól bármikor bekérje azon vásárlásokat igazoló eredeti blokkokat, vagy számlákat melyekkel Játékos Pályázatot adott be. Ez esetben Szervező és Lebonyolító vállalja, hogy az eredeti blokkokat, illetve számlákat az ellenőrzést követően, 30 napon belül a Játékos írásos kérésére visszajuttatja számára.

2.11 Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy csak hiánytalanul és a játékszabály jelen pontjában meghatározott módon megadott, teljes és helyesen megadott adatokkal lehet részt venni a Játékban. Amennyiben a megadott adatok hibásak, hiányosak vagy nem értelmezhetőek/feldolgozhatóak (pl.: nem teljes név megadása, csak becenév vagy rövidített nevek/monogramok, helytelenül vagy rövidített módon megadott település név, illetve nem létező utca, házszám), úgy Szervezőnek és Lebonyolítónak jogában áll az adott regisztrációt és a hozzá kapcsolódó összes pályázatot érvénytelennek tekinteni, azaz törölni.

2.12 Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező és Lebonyolító a Játék során ellenőrzi a beküldött, illetve feltöltött blokkok valódiságát. Szervezőnek és Lebonyolítónak jogában áll az adott blokkon szereplő adatokat az üzlettel is leellenőriztetni, azaz a vásárlás megtörténtét visszaigazoltatni és amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy az adott Játékos visszaélést követett el a Pályázat feltöltésekor (pl.: az adott vásárlás nem takar valós vásárlást), úgy Szervezőnek és Lebonyolítónak jogában áll jogi útra terelni a további vizsgálatokat, mely vizsgálat időtartamára a Játékost és Pályázatait korlátozhatja, vagy akár érvénytelennek is tekintheti azokat. Ez esetben az érintett Játékos tudomásul veszi, hogy Szervezővel és Lebonyolítóval szemben az ajándékátadás és Pályázatfeltöltés tekintetében semmilyen követeléssel nem élhet a Játék folyamán vagy azt követően. Az érintett Játékost e-mail-ben értesítjük és felszólítjuk a nyilatkozattételre, amennyiben ezen e-mailre 5 (Öt) naptári napon belül nem reagál a Játékos, úgy Szervező és/vagy Lebonyolító kezdeményezi a vonatkozó eljárás megindítását.

3. A Játék időtartama: A Játék 2018. május 14. napján 0 óra 00 perc 00 másodperckor indul és 2018. július 15. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után a weboldalon elküldött pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

4. Nyeremények:

4.1. A Játék során összesen 126 db napi, 18 db heti, 4 db havi és 1 db fődíj nyereményért játszhatnak a Játékosok.

4.2. Napi nyeremények:

4.2.1.a 3. pontban megjelölt időszak alatt minden játéknapra2-2 db, összesen 126 db, egyenként bruttó 16.885 Ft értékű Feldobox Kényeztetés élménycsomagot sorsol ki a Lebonyolító, amelyet a nyertes 2018. december 31-ig használhat fel a Feldobox felhasználási feltételei szerint. A nyertesek az élménycsomagot a Feldobox – FDB Kft. irodájában vehetik át személyesen, a Lebonyolító által küldött nyertesértesítő e-mail bemutatásával (1027 Budapest, Bem rakpart 56. Fsz. 1.) További információk: www.feldobox.huA nyertes meghatározása az 5. pontban leírtak szerint történik.

4.3. Heti nyeremények:

4.3.1.a 3. pontban megjelölt időszak alatt minden játékhétre 2-2 db, összesen 18 db bruttó 30.701 Ft értékű Procter termékből álló termékcsomagot sorsol ki a Lebonyolító.

4.3.2.A Procter csomag tartalma:

Pantene hab kondícionáló Intensive Repair 180ml

Pantene hab kondícionáló Micellar 180ml

Pantene 3min Extra Volume 200ml

Pantene apolo Keratin repair oil 150ml

Pantene spray Inst Dam 150ml

Pantene spray Micellar 150 ml

Pantene 3min Repair&Protect 200ml

Pantene Int. Repair&Protect 300ml

Pantene 3in1 Repair & Protect 225ml

H&S sampon 2in1 Smooth&Silky 360ml

Venus Swirl borotvabetét 4 db

Venus Swirl borotva + borotvabetét 1 db

Venus Treasures Pink eldobható borotva 3 db

Tampax Compak Pearl Regular 18

Always tiszt.betét Singles Normal Fresh 20

Always Pad Ultra Platinum Super Duo 14ct

Secret stick Active 45gr

Lenor illatgyöngyök Dreams 275g

Lenor illatgyöngyök Bliss 275g

4.3.3.A nyertes meghatározása az 5. pontban leírtak szerint történik.

4.4. Havi nyeremények:

4.4.1.a 3. pontban megjelölt időszak alatt minden játékhónapra2-2 db, összesen 4 db nettó 162.000 Ft értékű 2 órás Dunai Party hajókázást (a hét bármely napján 11 és 18 óra között) maximum 4 fő részére, korlátlan italfogyasztással sorsol ki a Lebonyolító, amelyet a nyertes 2018. szeptember 30-ig vehet igénybe, a Lebonyolító által küldött voucher felmutatásával, és a nyertes által egyeztetett időpontban.

4.4.2.A nyertes meghatározása az 5. pontban leírtak szerint történik.

4.5. Fődíj nyeremény:

4.5.1.a 3. pontban jelölt időszak végén a Lebonyolító 1 db kétszemélyes utazást - 3 nap/2 éjszaka - (2018. augusztus 15. és 2018. október 31. közötti időszakban, a nyertes által tetszőlegesen választott időpontban) Milánóba, szállással (legalább 4*-os hotelben) és reggelivel, összesen max. bruttó 250.000 Ft értékben), repülőjeggyel (összesen max. bruttó 100.000 Ft értékben), költőpénzzel (OTP meglepetés bankkártyán bruttó 1.000.000 Ft értékben) – összesen bruttó 1.350.000 Ft értékben – sorsol ki a jelen szabályzat 5. pontja szerint és az abban megjelölt időpontban. A milánói szállás és a repjegy értéke tájékoztató jellegű, változhat az utazás időpontjának függvényében.

5. Nyertesek meghatározása, nyertesek kiértesítése, eredményhirdetés

5.1. Nyertesek meghatározása:

5.1.1.Napi nyertesek: a 3. pontban megjelölt időszakban a Lebonyolító napi nyerteseket sorsol előre meghatározott nyerőidőpontok segítségével, amelyeket a Lebonyolító székhelyén gépi sorsoló program segítségével határoz meg 2018. május 7. napján 15:00:00 órakor. A nyerőidőpontok szigorúan titkosak, kizárólag a Szervező és a Lebonyolító férhet hozzá. Az előre kisorsolt nyerőidőpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékos nyer.

5.1.2.Heti nyertesek: a 3. pontban megjelölt időszakban a Lebonyolító heti nyerteseket sorsol, előre meghatározott nyerőidőpontok segítségével, amelyeket a jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott helyen, a Lebonyolító székhelyén gépi sorsoló program segítségével határoz meg 2018. május 7. napján 15:00:00 órakor. A nyerőidőpontok szigorúan titkosak, kizárólag a Szervező és a Lebonyolító férhet hozzá. Az előre kisorsolt nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékos nyer.

5.1.2.1. Az összesen 9 heti nyeremény kisorsolásához tartozó időpontok az alábbi kilenc időszakot veszik figyelembe a nyerőidőpontok meghatározásában:

5.1.2.1.1. Első játékhét: 2018. május 14. 00:00:00 és 2018. május 20. 23:59:59 között,

5.1.2.1.2. Második játékhét: 2018. május 21. 00:00:00 és 2018. május 27. 23:59:59 között,

5.1.2.1.3. Harmadik játékhét: 2018. május 28. 00:00:00 és 2018. június 3. 23:59:59 között,

5.1.2.1.4. Negyedik játékhét: 2018. június 4. 00:00:00 és 2018. június 10. 23:59:59 között,

5.1.2.1.5. Ötödik játékhét: 2018. június 11. 00:00:00 és 2018. június 17. 23:59:59 között,

5.1.2.1.6. Hatodik játékhét: 2018. június 18. 00:00:00 és 2018.június 24. 23:59:59 között,

5.1.2.1.7. Hetedik játékhét: 2018. június 25. 00:00:00 és 2018. július 1. 23:59:59 között,

5.1.2.1.8. Nyolcadik játékhét: 2018. július 2. 00:00:00 és 2018. július 8. 23:59:59 között,

5.1.2.1.9. Kilencedik játékhét: 2018. július 9. 00:00:00 és 2018. július 15. 23:59:59 között.

5.1.3.Havi nyertesek: a 3. pontban megjelölt időszakban a Lebonyolító havi nyerteseket sorsol, előre meghatározott nyerőidőpontok segítségével, amelyeket a jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott helyen, a Lebonyolító székhelyén gépi sorsoló program segítségével határoz meg 2018. május 7. napján 15:00:00 órakor. A nyerőidőpontok szigorúan titkosak, kizárólag a Szervező és a Lebonyolító férhet hozzá. Az előre kisorsolt nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékos nyer.

5.1.3.1. Az összesen 2 havi nyeremény kisorsolásához tartozó időpontok az alábbi két időszakot veszik figyelembe a nyerőidőpontok meghatározásában:

5.1.3.1.1. Első játékhónap: 2018. május 14. 00:00:00 és 2018. június 14. 23:59:59 között

5.1.3.1.2. Második játékhónap: 2018. június 15. 00:00:00 és 2018. július 15. 23:59:59 között

5.1.4.Fődíj nyertese: a 3. pontban meghatározott Játék idejének lezárultával 2018. július 16. napján 15:00:00 órakor a Lebonyolító gépi sorsolás segítségével, valamint a random.org alkalmazás segítségével sorsolja ki a fődíj nyertesét a Lebonyolító székhelyén a a Játékban részt vevő összes Játékos közül, a Játék teljes időtartama alatti, Pályázatok beküldése szerinti sorrend alapján, az AP kódokhoz rendelt sorszámokból.A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

5.1.5.A napi és a havi nyerőidőpontok meghatározása, valamint a fődíj sorsolása a Lebonyolító székhelyén zajlik le 3 tagú sorsolóbizottság jelenlétében. A sorsolásokról jegyzőkönyv készül.

5.2. Nyertesek kiértesítése:

5.2.1.A napi nyertesek kiértése a Pályázat beküldése után közvetlenül, de maximum 10 órán belül megtörténik a Játékban regisztrált e-mail címen keresztül.

5.2.2.A heti nyertesek kiértesítése az 5.1.2.1. pontban megjelölt heti nyerőidőszakok után 24 órán belül megtörténik a Játékban regisztrált e-mail címen keresztül.

5.2.3.A havi nyertesek kiértesítése az 5.1.3.1. pontban megjelölt havi nyerőidőszakok után 24 órán belül megtörténik a Játékban regisztrált e-mail címen keresztül.

5.2.4.A fődíj nyertesének kiértesítése az 5.1.4. pontban meghatározott időpontban történik, legkésőbb a sorsolást követő 24 órán belül, a Játékban regisztrált e-mail címen keresztül.

5.3. Eredményhirdetés:

5.3.1.A napi nyertes neve legkésőbb a nyertes személyének és nyereményre való jogosultságának megállapítását követő munkanapon közzétételre kerül a Játék Weboldalán (www.nyeremenyjatek.prima.hu ).

5.3.2.A heti nyertes neve az 5.3.1. pontban megfogalmazott feltételek teljesülését követően kerül közzétételre a Játék Weboldalán.

5.3.3.A havi nyertes neve az 5.3.1. pontban megfogalmazott feltételek teljesülését követően kerül közzétételre a Játék Weboldalán.

5.3.4.A fődíj nyertesének neve a 3. pontban jelölt időtartam végét követően és az 5.3.1. pontban megfogalmazott feltételek teljesülését követően kerül közzétételre a Játék Weboldalán.

5.3.5.Az eredményhirdetésben a nyertesek neve kerül nyilvánosságra a Játék Weboldalán.

6. Nyeremények átvétele:

6.1. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

6.1.1.a Lebonyolító megkeresésére (e-mail) 8 naptári napon belül nem válaszol;

6.1.2.a Lebonyolítóval történt sikeres kapcsolatfelvételt követően nem tud a Pályázatként feltöltött nyertes blokk vagy számla adataival megegyező eredeti, a Játék időtartamán belüli vásárlást igazoló, a Játékszabályzatban meghatározott érvényességi feltételeknek megfelelő eredeti blokkot/számlát vagy annak jól olvasható beszkennelt vagy befotózott változatát a Lebonyolítóhoz eljuttatni e-mailen keresztül a jatek@prima.hu e-mail címre, vagy azt 5 munkanapon belül nem teszi meg;

6.1.3.a nyeremény átadását megelőzően visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;

6.1.4.több és/vagy hamis adatokkal játszott, mellyel jogosulatlan előnyre próbált szert tenni;

6.1.5.alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

6.1.6.jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

6.2. A Lebonyolító a nyeremény átvételére jogosult nyerteseket – a kisorsolt blokk vagy számla, illetve ezek jól olvasható beszkennelt vagy fotózott változatának beérkezésétől számított 5 munkanapon belül - e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről (postázás vagy személyes átvétel) és egyezteti a nyeremény átadásához szükséges következő személyes adataikat: teljes név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím.

6.3. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék lezárultának 3. pontban megjelölt napjától számított 30 naptári napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6.4. Amennyiben a Nyertes a 6.1. pontban meghatározott okoknál fogva nem jogosult a nyereményére, a Lebonyolító pótnyerteseket határoz meg. A nyerőidőpontos nyertes meghatározása esetén a nyertes időpont utáni, de ahhoz legközelebb eső időpontban feltöltött Pályázat nyereményre való jogosultsága lép érvénybe. A fődíj pótnyertesének sorsolása a fődíj nyertesének meghatározásakor történik, az 5.1.3. pontban megjelöltek szerint, amely során 3 darab pótnyertest határoz meg a Lebonyolító. Amennyiben az első pótnyertes nem jogosult a nyereményhez, úgy a második jogosultsága lép érvénybe a kisorsolásuk sorrendjében.

6.5. A napi és a havi nyeremények átvételének feltétele, hogy a nyertes e-mailben küldi el a nyertes blokk/számla beszkennelt, jól olvasható változatát a jatek@prima.hu e-mail címre. A fődíj átvételének feltétele, hogy a nyertesnek igazolnia kell a nyeremény igénybevételekor személyazonosságát személyi igazolványa segítségével.

6.6. A nyeremények másra nem átruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja, ugyanakkor a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek (pl. a nyertes blokk/számla postázási költsége – nyereményre való jogosultság igazolása érdekében, telefon- és internetköltségek, a nyeremények átvételéhez és/vagy igénybevételéhez kapcsolódó esetleges költségek pl. voucher személyes átvételével kapcsolatos költségek, útlevél, beutazási engedély vagy vízumkérelem költségei, a fődíj tartalmát nem képező további szolgáltatások költségei stb.) a nyertes Játékost terhelik.

6.7. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető a nyertes eredeti blokk vagy számla jogos tulajdonosának, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyeremény átadását mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

7. Felelősségi szabályok

7.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalakat, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7.3. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://prima.hu/ , és a www.nyeremenyjatek.prima.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

7.4. Ha a Játékos a http://www.nyeremenyjatek.prima.hu weboldal használata közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.6. A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.7. A https://prima.hu/ , és a http://www.nyeremenyjatek.prima.hu weboldalakat létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A fenti weboldalakhoz való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a weboldalakhoz történő csatlakozáshoz, valamint a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

8.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.3. A Játék időtartamán belül bekért adatok kezeléséről a Játék Adatvédelmi Nyilatkozatában tájékozódhatnak a Játékosok: www.nyeremenyjatek.prima.hu/adatkezelesi-iranyelvek

8.4. Az adatok általános kezeléséről az Általános Adatvédelmi Nyilatkozatában tájékozódhatnak a Játékosok: http://www.cba.hu/uzletszabalyzatok/

8.5. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés: NAIH – 144543/2018.

8.6. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH – 144544/2018.

Budapest, 2018.05.10.